Pääomanhallinta

Oma varallisuus

Oman varallisuuden hallinnan tavoitteet, politiikat ja prosessit

Oman varallisuuden hallinnan tavoitteena on varmistaa oman varallisuuden riittävyys sääntelyn edellyttämän vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja riittävän suuruisen ylitteen kattamiseen kaikkina hetkinä sekä allokoida pääomat keskeisille riskialueille riski-tuottosuhteeltaan tehokkaasti. Edellä mainittu ylite määräytyy yhtiön omasta riskikäsityksestä suhteessa sääntelyn edellyttämään vakavaraisuuspääomavaatimukseen ja varautumisesta äkillisiin ja ennalta-arvaamattomiin häiriöihin.

Tarvittava oman varallisuuden vähimmäistaso määrittää oman varallisuuden vähimmäismäärän, jolla yhtiö suurella todennäköisyydellä pystyy täyttämään vakuutettujen etuja koskevat velvoitteensa. Tämä oman varallisuuden määrä määräytyy suurempana seuraavista kahdesta vakavaraisuuspääomavaatimuksesta:

  • vakavaraisuussääntelyn edellyttämä vakavaraisuuspääomavaatimus
  • yhtiön oman riskikäsityksen mukaisesti määritelty vakavaraisuuspääomavaatimus.

Sekä oma varallisuus että vakavaraisuuspääomavaatimus voivat muuttua nopeasti yhtiön kantamien avoimien riskipositioiden seurauksena, jolloin yhtiö ei välttämättä enää pysty harjoittamaan liiketoimintaansa normaalisti. Tällaisia äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia stressitekijöitä varten yhtiö määrittää halutun suuruisen pääomapuskurin tarvittavan oman varallisuuden vähimmäismäärän päälle. Pääomapuskurin tarkoituksena on antaa yhtiölle aikaa sopeuttaa riskiasemaansa äkillisten ja yllättävien tilanteiden realisoiduttua eli mukauttaa riski-tuottoasemaansa ja vakavaraisuusasemansa harkitusti uutta toimintatilannetta vastaavalle tasolle.

Pääomapuskurin tarvittavaa määrää arvioidaan myös pitkälle aikavälille, jolloin tarkasteluun liitetään lisäksi kvalitatiivisia näkökulmia ja ei-mitattavissa olevia riskejä. Tallaisia ovat esimerkiksi yhtiön hallituksen asettama liiketoimintastrategia ja liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Vuosittain tehtävässä riskinottosuunnitelmassa määritetään yhtiön riskinottohalukkuus ja riskinsietokyky sekä allokoidaan riskillinen pääoma kokonaisuudelle ja yksittäisille riskeille. Riskilimiitit ja riskinotonrajoitukset asetetaan vastaamaan edellä kuvattua tahtotilaa. Riskilimiittien toteutumista seurataan jatkuvasti ja riskiottosuunnitelmaa tarkastellaan ja tarpeen mukaan päivitetään vuosineljänneksittäin vastaamaan mahdollisesti muuttunutta liiketoiminta- tai sijoitusympäristöä.

Oman varallisuuden ja vakavaraisuuden hallinta on osa yhtiön riskienhallintajärjestelmää. Toimitusjohtaja ja yhtiön ylin johto vastaavat siitä, että riskinottosuunnitelmat laaditaan ja vakavaraisuustavoitteet asetetaan. Riskienhallintajohtaja, riskienhallinnan johtoryhmän avulla, vastaa siitä, että riskinottosuunnitelman laatimiseksi ja vakavaraisuustavoitteiden asettamiseksi on käytettävissä kattavat ja monipuoliset analyysit riskeistä, tulevaisuuden skenaarioista sekä riskipositioiden realisoitumisesta mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vaikutuksista. Hallitus hyväksyy riskinottosuunnitelman ja asetetut riskilimiitit.

Oman varallisuuden luokittelu ja hyväksyttävyys

Oheisissa taulukoissa on eritelty oman varallisuuden rakenne ja määrä raportointikauden lopussa ja edellisen raportointikauden lopussa.

Käytettävissä oleva oma varallisuus

31.12.2016

31.12.2015

Oma perusvarallisuus

   

   Varojen ja velkojen erotus (omat varat)

786,3

722,5

   Odotettavissa olevat osingot, voitonjaot ja maksut

0,0

0,0

   Etuoikeudeltaan huonommat velat

0,0

0,0

   Yhteensä

786,3

722,5

Oma lisävarallisuus

0,0

0,0

Oma varallisuus (oma perusvarallisuus + oma lisävarallisuus)

786,3

722,5

     
     

Taulukoissa on eritelty oman varallisuuden laatu raportointikauden lopussa ja edellisen raportointikauden lopussa sekä erien hyväksyttävyys vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja vähimmäispääomavaatimuksen katteena.

Oman varallisuuden luokittelu ja hyväksyttävyys 31.12.2016 (milj. euroa)

Käytettävissä

Vakavaraisuus-pääomavaatimuksen katteena

Vähimmäispääoma-vaatimuksen katteena

Luokka 1 - käytettävissä rajoituksetta

786,3

786,3

786,3

Luokka 1 - käytettävissä rajoitetusti

0,0

0,0

0,0

Luokka 2 

0,0

0,0

0,0

Luokka 3 

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

786,3

786,3

786,3

       
       

Oman varallisuuden luokittelu ja hyväksyttävyys 31.12.2015 (milj. euroa)

Käytettävissä

Vakavaraisuus-pääomavaatimuksen katteena

Vähimmäispääoma-vaatimuksen katteena

Luokka 1 - käytettävissä rajoituksetta

722,5

722,5

722,5

Luokka 1 - käytettävissä rajoitetusti

0,0

0,0

0,0

Luokka 2 

0,0

0,0

0,0

Luokka 3 

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

722,5

722,5

722,5

       
       

Yhtiön käytettävissä olevat oma varallisuus kuuluu kokonaisuudessaan luokkaan 1, joka on rajoituksetta käytettävissä ja jolla voidaan sellaisenaan kattaa vakavaraisuus- ja vähimmäispääomavaatimusta.

Oman varallisuuden seikkaperäinen luokittelu ja jako raportointikauden lopussa löytyvät liitetiedosta S.23.01.01.

Yhtiö ei sovella sääntelyn mahdollistamia siirtymäsäännöksiä omaan varallisuuteen.

Tilinpäätöksen oman pääoman ja vakavaraisuuslaskennan omien varojen erotus raportointikauden lopussa on 458,2 miljoonaa euroa. Oheisessa taulukossa on annettu tasetiivistelmä, josta ilmenee merkittävimmät erot raportointikauden lopussa (milj. euroa).

Varat (milj. euroa)

Vakavaraisuus-laskennan tase

Tilinpäätöstase

Erotus

Liikearvo

0,0

0,0

0,0

Aineettomat hyödykkeet

0,0

67,7

-67,7

Sijoitukset

1 732,0

1 438,6

293,4

Indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat

0,0

0,0

0,0

Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset

9,1

9,4

-0,3

Palkkionpalautukset sijoitussidonnaisista sopimuksista

0,0

0,0

0,0

Kaikki muut varat, joita ei ole esitetty muualla

141,7

283,9

-142,2

Varat yhteensä

1 882,8

1 799,6

83,2

Velat

Vakavaraisuus-laskennan tase

Tilinpäätöstase

Erotus

Vakuutustekninen vastuuvelka

909,8

1 420,1

-510,3

Laskennalliset verovelat

131,5

0,0

131,5

Muut velat, joita ei ole esitetty muualla

55,2

51,4

3,8

Velat yhteensä

1 096,5

1 471,5

-375,0

Varojen ja velkojen erotus

Vakavaraisuus-laskennan tase

Tilinpäätöstase

Erotus

Omat varat / Oma pääoma

786,3

328,2

458,2

       

Varojen tase-erot liittyvät keskeisiltä osiltaan siihen, että

  • aineettomat hyödykkeet nollataan vakavaraisuuslaskennan taseessa
  • tilinpäätöksessä tietyt sijoitukset arvostetaan hankintahintaan, arvonkorotettuun/-alennettuun hankintahintaan, nimellisarvoon tai muuten varovaisuusperiaatetta noudattaen, kun taas vakavaraisuuslaskennan taseessa sijoitukset arvostetaan markkina-arvoon tai markkinaehtoiseen arvoon
  • tilinpäätöksen taseessa jälleenvakuutussopimusten saamiset arvostetaan turvaavuusperiaatteella ja ilman diskonttausta, kun taas vakavaraisuuslaskennan taseessa saamiset arvostetaan markkinaehtoisesti
  • muissa veloissa merkittävä osa vakuutussaamisista ja saamisista vakuutusedustajilta on siirretty vakuutustekniseen vastuuvelan laskentaan.

Velkojen tase-erot liittyvät keskeisiltä osiltaan siihen, että

  • vakavaraisuuslaskennan taseessa vakuutustekninen vastuuvelka arvostetaan markkinaehtoisesti, kun taas tilinpäätöksen taseessa turvaavuusperiaatetta noudattaen
  • tasoitusmäärä sisältyy tilinpäätöksen vakuutustekniseen vastuuvelkaan, mutta ei vakavaraisuuslaskentaan
  • vakavaraisuuslaskennan taseessa lasketaan tulevista voitoista laskennallista verovelkaa.

Vakavaraisuuslaskennan taseen seikkaperäinen ryhmittely raportointikauden lopussa löytyy liitetiedosta S.02.01.02.