Riskiprofiili

Riskiprofiili

Yhtiön riskiprofiili muodostuu kvantitatiivisista ja kvalitatiivista tekijöistä. Riskiprofiilin kvantitatiivista näkökulmaa kuvaavat omat varat, erilaiset pääomavaatimukset sekä niiden kattamiseen tarvittavan varallisuuden laatu. Riskiprofiilin kvalitatiivinen näkökulma kuvaa useimmiten hyvin vaikeasti mitattavissa olevia tekijöitä, kuten esimerkiksi luotettavaa hallintoa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä toiminnan suunnittelua ja seurantaa.

Vakuutetut edut voidaan turvata kvantitatiivisesta näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla, kun

  • yhtiön omat varat ovat riittävällä tasolla
  • yhtiö ylittää vakavaraisuuspääomavaatimuksen
  • yhtiön riskiprofiili suhteessa vapaaseen omaan pääomaan (omien varojen ja vakavaraisuuspääomavaatimuksen erotus) ei ole liian suuri.

Markkinaehtoisessa arvostusmaailmassa riskinottokykyä kuvaa taseen varojen ja velkojen erotus eli omien varojen markkinaehtoinen määrä. Mitä enemmän yhtiöllä on omia varoja, sitä enemmän sillä on riskinkantokykyä ja sitä enemmän valinnanvapautta päättää, mitä riskejä se toiminnassaan kantaa. Yhtiön riskinottoa puolestaan kuvaa kvantitatiivisesta näkökulmasta yhtiön toiminnan vaatima vakavaraisuuspääomavaatimus. Mitä suurempi vakavaraisuuspääomavaatimus, sitä enemmän riskiä yhtiöllä on. Tarkemmin vakavaraisuuspääomavaatimusta tutkimalla voidaan havaita, mistä yhtiön riskit muodostuvat. Analysoimalla omien varojen määrää ja vakavaraisuuspääomavaatimusta sekä näiden suhdetta (suhteellinen vakavaraisuusasema) saadaan käsitys yhtiön riskiprofiilista. Riskiprofiilin määrittäminen vaatii siis kaikkien edellä mainittujen tekijöiden tunnistamista ja ymmärtämistä. Pelkkä suhteellinen vakavaraisuusasema (omat varat jaettuna vakavaraisuuspääomavaatimuksella) ei kerro riittävästi yhtiön riskiprofiilista, sillä samaan suhteelliseen vakavaraisuusasemaan voidaan päästä monella eri tapaa.

Alla on eritelty vakavaraisuuspääomavaatimuksen rakenne riskialueittain ilman laskennallisen verovelan vaimennusvaikutusta (ts. ennen vaimentavia eriä) raportointikauden lopussa ja edellisen raportointikauden lopussa.

Vakavaraisuuspääoma-
vaatimus (milj. euroa)

31.12.2016

Kontribuutio

%-osuus

 

31.12.2015

Kontribuutio

%-osuus

 

Muutos

Markkinariski

301,3

286,5

73,4 %

 

294,5

281,1

73,9 %

 

6,6

Vastapuoliriski

32,8

14,7

3,8 %

 

22,5

9,6

2,5 %

 

10,4

Vakuutusriski

99,5

63,8

16,3 %

 

104,1

63,4

16,7 %

 

-4,6

Aineettomien hyödykkeiden riski

0,0

0,0

0,0 %

 

0,0

0,0

0,0 %

 

0,0

Operatiivinen riski

25,5

25,5

6,5 %

 

26,3

26,3

6,9 %

 

-0,7

Hajautus

-68,5

-----

-----

 

-67,0

-----

-----

 

-1,4

Vakavaraisuuspääoma-
vaatimus ennen vaimentavia eriä

390,6

390,6

100,0 %

 

380,3

380,3

100,0 %

 

10,2

 

31.12.2016

F Vakavaraisuuspääomavaatimuksen rakenne 2016

Sarake 1
Markkinariski73,4
Vakuutusriski16,3
Operatiivinen riski6,5
Vastapuoliriski3,8

31.12.2015

F Vakavaraisuuspääomavaatimuksen rakenne 2015

Sarake 1
Markkinariski73,9
Vakuutusriski16,7
Operatiivinen riski6,9
Vastapuoliriski2,5