Riskprofil

Riskprofil

Bolagets riskprofil består av kvantitativa och kvalitativa faktorer. Kapitalbas, olika kapitalkrav och de tillgångar som behövs för kvalitetstäckning av kraven skildrar det kvantitativa perspektivet på riskprofilen. Det kvalitativa perspektivet beskriver oftast mycket svårmätta faktorer såsom tillförlitlig bolagsstyrning, intern kontroll och riskhantering samt planering och uppföljning av verksamheten.

Ur kvantitativt perspektiv kan försäkrade intressen tryggas på bästa möjliga sätt, om

  • bolagets kapitalbas är tillräckligt stor
  • bolaget överskrider solvenskapitalkravet
  • bolagets riskprofil inte är för omfattande i relation till det fria kapitalet (skillnaden mellan kapitalbasen och
    solvenskapitalkravet).

I en marknadsbaserad värderingsmiljö återspeglas risktagningskapaciteten av skillnaden mellan tillgångar och skulder i balansräkningen, dvs. det marknadsbaserade beloppet för kapitalbasen. Ju mer kapitalbas bolaget har, desto större är dess risktäckningskapacitet och därmed dess frihet att välja vilka risker det bär i verksamheten. Bolagets risktagning i sin tur återspeglas ur kvantitativ synvinkel av solvenskapitalkravet för bolagets verksamhet. Ju större solvenskapitalkravet är, desto större är bolagets risker. Genom att undersöka solvenskapitalkravet närmare kan man upptäcka vad bolagets risker består av. Genom att analysera kapitalbasbeloppet och solvenskapitalkravet samt förhållandet mellan dem (relativ solvensställning) får man en uppfattning om bolagets riskprofil. Att fastslå en riskprofil kräver således identifiering och förståelse av alla de ovan nämnda faktorerna. Enbart den relativa solvensställningen (kapitalbas delad med solvenskapitalkravet) säger inte tillräckligt om bolagets riskprofil, eftersom samma relativa solvensställning kan uppnås på många olika sätt.

Nedan specificeras solvenskapitalkravets struktur enligt riskområde utan den begränsande effekten av latenta skatteskulder (dvs. före justeringsbelopp för förlusttäckningskapacitet) i slutet av rapporteringsperioden och i slutet av föregående rapporteringsperiod.

Solvenskapitalkrav
(mn euro)

31.12.2016

Kontribution

Andel

 

31.12.2015

Kontribution

Andel

 

Förändring

Marknadsrisk

301,3

286,5

73,4 %

 

294,5

281,1

73,9 %

 

6,6

Motpartsrisk

32,8

14,7

3,8 %

 

22,5

9,6

2,5 %

 

10,4

Försäkringsrisk

99,5

63,8

16,3 %

 

104,1

63,4

16,7 %

 

-4,6

Immateriell tillgångsrisk

0,0

0,0

0,0 %

 

0,0

0,0

0,0 %

 

0,0

Operativ risk

25,5

25,5

6,5 %

 

26,3

26,3

6,9 %

 

-0,7

Diversifiering

-68,5

-----

-----

 

-67,0

-----

-----

 

-1,4

Solvenskapitalkrav före justeringsbelopp för förlusttäckningskapacitet

390,6

390,6

100,0 %

 

380,3

380,3

100,0 %

 

10,2

                   
                   

31.12.2016

SV SCR Kaikki F 2016

Sarake 1
Marknadsrisk73,4
Försäkringsrisk16,3
Operativ risk6,5
Motpartsrisk3,8

 31.12.2015

SV SCR Kaikki F 2015

Sarake 1
Marknadsrisk73,9
Försäkringsrisk16,7
Operativ risk6,9
Motpartsrisk2,5