Pääomanhallinta

Pääomanhallinta

Oma varallisuus

Oman varallisuuden hallinnan tavoitteet, politiikat ja prosessit

Oman varallisuuden hallinnan tavoitteena on varmistaa oman varallisuuden riittävyys sääntelyn edellyttämän vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja riittävän suuruisen ylitteen kattamiseen kaikkina hetkinä sekä allokoida pääomat keskeisille riskialueille riski-tuottosuhteeltaan tehokkaasti. Edellä mainittu ylite määräytyy omasta riskikäsityksestä suhteessa sääntelyn edellyttämään vakavaraisuuspääomavaatimukseen ja varautumisesta äkillisiin ja ennalta-arvaamattomiin häiriöihin.

Tarvittava oman varallisuuden vähimmäistaso määrittää oman varallisuuden vähimmäismäärän, jolla suurella todennäköisyydellä pystyy täyttämään vakuutettujen etuja koskevat velvoitteet. Tämä oman varallisuuden määrä määräytyy suurempana seuraavista kahdesta vakavaraisuuspääomavaatimuksesta:

  • vakavaraisuussääntelyn edellyttämä vakavaraisuuspääomavaatimus
  • oman riskikäsityksen mukaisesti määritelty vakavaraisuuspääomavaatimus (ORSA).

Sekä oma varallisuus että vakavaraisuuspääomavaatimus voivat muuttua nopeasti avoimien riskipositioiden seurauksena, jolloin ei välttämättä enää pystytä harjoittamaan liiketoimintaa normaalisti. Tällaisia äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia stressitekijöitä varten määritellään halutun suuruinen pääomapuskuri tarvittavan oman varallisuuden vähimmäismäärän päälle. Pääomapuskurin tarkoituksena on luoda aikaa sopeuttaa riskiasema äkillisten ja yllättävien tilanteiden realisoiduttua eli mukauttaa riski-tuottoasema ja vakavaraisuusasema harkitusti uutta toimintatilannetta vastaavalle tasolle.

Pääomapuskurin tarvittavaa määrää arvioidaan myös pitkälle aikavälille, jolloin tarkasteluun liitetään lisäksi kvalitatiivisia näkökulmia ja ei-mitattavissa olevia riskejä. Tallaisia ovat esimerkiksi hallituksen asettama liiketoimintastrategia ja liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Vähintään kerran vuodessa tehtävässä riski- ja vakavaraisuusarviossa päivitetään ja määritetään riskinottohalukkuus ja riskinsietokyky sekä allokoidaan riskillinen pääoma kokonaisuudelle ja yksittäisille riskeille. Riskilimiitit ja riskinotonrajoitukset asetetaan vastaamaan edellä kuvattua tahtotilaa. Riskilimiittien toteutumista seurataan jatkuvasti, ja riskinottoa tarkastellaan ja tarpeen mukaan hallintakehikkoa päivitetään vuosineljänneksittäin vastaamaan mahdollisesti muuttunutta liiketoiminta- tai sijoitusympäristöä.

Oman varallisuuden ja vakavaraisuuden hallinta on osa riskienhallintajärjestelmää. Toimitusjohtaja ja ylin johto vastaavat siitä, että riskinottosuunnitelmia laaditaan ja vakavaraisuustavoitteita asetetaan. Riskienhallintajohtaja vastaa siitä, että riskinottosuunnitelmien laatimiseksi ja vakavaraisuustavoitteiden asettamiseksi on käytettävissä kattavat ja monipuoliset analyysit riskeistä, tulevaisuuden skenaarioista sekä riskipositioiden realisoitumisesta mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista vaikutuksista. Hallitus hyväksyy riskinottosuunnitelmat ja asetetut riskilimiitit.