Riskiprofiili

Riskiprofiili

Riskiprofiili

Riskiprofiili muodostuu kvantitatiivisista ja kvalitatiivista tekijöistä. Riskiprofiilin kvantitatiivista näkökulmaa kuvaavat omat varat (varojen ja velkojen erotus), oma varallisuus, erilaiset pääomavaatimukset sekä niiden kattamiseen tarvittavan varallisuuden laatu, korvattavuus ja siirtokelpoisuus. Riskiprofiilin kvalitatiivinen näkökulma kuvaa useimmiten hyvin vaikeasti mitattavissa olevia tekijöitä kuten esimerkiksi luotettavaa hallintoa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä toiminnan suunnittelua ja seurantaa.

Vakuutetut edut voidaan turvata kvantitatiivisesta näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla, kun

  • hyväksyttävä oma varallisuus on riittävällä tasolla
  • hyväksyttävä oma varallisuus ylittää vakavaraisuuspääomavaatimuksen
  • avoimena oleva riskipositio suhteessa vapaaseen pääomaan (hyväksyttävän oman varallisuuden ja vakavaraisuuspääomavaatimuksen erotus) ei ole liian suuri.

Markkinaehtoisessa arvostusmaailmassa riskinottokykyä kuvaa taseen varojen ja velkojen erotus, jossa on otettu huomioon tase-erien hyväksyttävyys sekä korvattavuus ja siirtokelpoisuus ryhmätasolla eli hyväksyttävän oman varallisuuden markkinaehtoinen määrä. Mitä enemmän on hyväksyttävää omaa varallisuutta, sitä enemmän on riskinkantokykyä ja sitä enemmän on valinnanvapautta päättää, mitä riskejä toiminnassa kannetaan. Riskinottoa puolestaan kuvaa kvantitatiivisesta näkökulmasta toiminnan vaatima vakavaraisuuspääomavaatimus. Mitä enemmän riskiä, sitä suurempi vakavaraisuuspääomavaatimus on.

Tarkemmin vakavaraisuuspääomavaatimusta tutkimalla voidaan havaita, mistä taseen riskit muodostuvat. Analysoimalla hyväksyttävän oman varallisuuden määrää ja vakavaraisuuspääomavaatimusta sekä näiden suhdetta (suhteellinen vakavaraisuusasema) saadaan käsitys riskiprofiilista. Riskiprofiilin määrittäminen vaatii siis kaikkien edellä mainittujen tekijöiden tunnistamista ja ymmärtämistä. Pelkkä suhteellinen vakavaraisuusasema (hyväksyttävä oma varallisuus jaettuna vakavaraisuuspääomavaatimuksella) ei kerro riittävästi riskiprofiilista, sillä samaan suhteelliseen vakavaraisuusasemaan voidaan päästä monella eri tapaa.

Alla on eritelty Fennia-ryhmän vakavaraisuuspääomavaatimuksen rakenne riskialueittain ilman tulevien lisäetujen ja laskennallisen verovelan vaimennusvaikutusta (ennen vaimentavia eriä) raportointikauden lopussa ja edellisen raportointikauden lopussa.

 

Vakavaraisuus-pääomavaatimus (milj. euroa)

31.12.2018

Kontribuutio

%-osuus

31.12.2017

Kontribuutio

%-osuus

Muutos

Markkinariski

381,2

360,4

71,1 %

474,7

458,6

78,3 %

-93,5

Vastapuoliriski

52,7

24,7

4,9 %

36,9

15,0

2,6 %

15,8

Vakuutusriski

141,4

88,6

17,5 %

145,2

82,8

14,1 %

-3,8

Aineettomien hyödykkeiden riski

0,0

0,0

0,0 %

0,0

0,0

0,0 %

0,0

Operatiivinen riski

31,7

31,7

6,3 %

28,4

28,4

4,8 %

3,4

Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus

1,5

1,5

0,3 %

1,0

1,0

0,2 %

0,5

Hajautus

-101,5

-----

-----

-100,4

-----

-----

-1,1

Vakavaraisuus-pääomavaatimus ennen vaimentavia eriä

507,0

507,0

100,0 %

585,9

585,9

100,0 %

-78,9

        

 

 31.12.2018

FIN FR Riskiprofiili t

OtsikkoOsuus
Markkinariski0,7109399916
Vakuutusriski0,1747730491
Operatiivinen riski0,062597445
Vastapuoliriski0,0487679429
Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus0,0029215714

31.12.2017

FIN FR Riskiprofiili t-1

OtsikkoOsuus
Markkinariski0,7828225409
Vakuutusriski0,1413526667
Operatiivinen riski0,0484302592
Vastapuoliriski0,0256375804
Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus0,0017569529