Verksamhet och resultat

Verksamhet och resultat

Affärsverksamhet

Fenniagruppens struktur baserar sig på Fennias koncernbokslut. Gruppens moderbolag är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, som grundades 1882 och är ett finländskt skadeförsäkringsbolag som ägs av sina kunder.

Fenniagruppen består av följande bolag: gruppens moderbolag Fennia och Fennia Skadeförsäkring Ab, som är specialister på skadeförsäkringar, Fennia-service Ab, som producerar tjänster med anknytning till skadeförsäkring, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab, som erbjuder tjänster inom kapitalförvaltningstjänster och tjänster för förvaltning av alternativa investeringsfonder, och Fennia Fastighetsutveckling Ab. Ytterligare hör 26 fastighetsbolag till koncernen.

Fenniagruppens struktur förändrades under 2018, då Fennia, som är moderbolaget i Fenniagruppen, genom en gruppintern affär förvärvade Fennia Kapitalförvaltning Ab av Fennia Liv och köpte hela aktiestocken i Folksam Skadeförsäkring Ab. Folksam Skadeförsäkring Ab bytte namn till Fennia Skadeförsäkring Ab den 27 februari 2019. Fennia Skadeförsäkring Ab fusionerades i enlighet med bolagsstämmans beslut och blev en del av Fenniagruppens moderbolag den 1 maj 2019. Dessutom startade moderbolaget Fennia Fennia-service Ab, som producerar tjänster med anknytning till skadeförsäkring och riskhantering för moderbolagets kunder. Fennia Kapitalförvaltning Ab startade bolaget Fennia Fastighetsutveckling Ab. Fennia Fastighetsutveckling Ab har som huvuduppgift att genom fastighetsutveckling skapa placeringsmöjligheter för Fennia Kapitalförvaltnings kunder.

Av Fenniagruppens bolag bygger moderbolaget Fennia på ömsesidighetsprincipen där bolaget ägs av kunderna. De övriga bolagen i gruppen, Fennia Skadeförsäkring, Fennia-service, Fennia Liv, Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastighetsutveckling är aktiebolag. Övriga bolag som ingår i gruppens koncernbokslut är i huvudsak fastighetsbolag.

Fenniagruppen har även ett omfattande nätverk av partner, med vilka företaget har ett nära samarbete för kundernas bästa.

Hemorten för Fenniagruppens bolag är Helsingfors. Tillsyn över gruppens verksamhet utövas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors.

För bolagets revision svarar revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, Tölöviksgatan 3, PB 1037, 00101 Helsingfors. Ansvarig revisor för Fennia och Fennia Liv är Petri Kettunen och för Fennia Skadeförsäkring Petter Westerback.

omistukset